Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA ROLNIKÓW

 • PLATFORMA DLA ROLNIKÓW

  PLATFORMA DLA ROLNIKÓW

  • Platforma ma bardzo konkretną i atrakcyjną ofertę dla polskiego rolnictwa. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że Platforma jest najbardziej „prorolniczą“ partią na naszej scenie politycznej.

  • Przede wszystkim... pieniądze! To rząd PO i PSL wynegocjował dla polskiej wsi na lata 2014 – 2020 rekordowe środki – ponad 42 mld Euro. Te pieniądze to zasługa przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, która jest członkiem największej frakcji w Europarlamencie i jedyną liczącą się w Europie polską partią. Żadna partia polityczna nie decyduje tak bardzo o sile, rozwoju i bezpieczeństwie polskiego rolnictwa, jak PO.

  • Smutna prawda jest taka, że z PiSem w Unii Europejskiej nikt się nie liczy. Mało tego; jest wręcz odwrotnie. Wszyscy widzimy, że PiS prowadzi politykę zagraniczną, która oddala nas od Unii i tym bardziej pozbawia wpływu na wysokość i dystrybucję dopłat. Może być tak, że kiedy obecnie wynegocjowane pieniądze się skończą, polski rolnik przeżyje prawdziwy szok.

  • Prawie połowa pieniędzy przeznaczonych w budżecie państwa na rolnictwo, pochodzi ze środków unijnych. Z drugiej strony: żadna grupa zawodowa, ani żadne inne środowisko społeczne w Polsce nie mogło i nie może liczyć na tak wielkie finansowe wsparcie płynące w dodatku bezpośrednio do kieszeni ludzi.

  • Produkcja rolna jest obecnie zdecydowanie bardziej wydajna, zwiększyły się inwestycje, sprzęt jest nowoczesny, a sami rolnicy stali się sprawnymi przedsiębiorcami świetnie zorientowanymi w swojej branży. Dlatego potrafią konkurować swoimi wyrobami i płodami już nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wejście Polski do UE dla polskiego rolnictwa oznaczało wielki skok cywilizacyjny.

  • Można odnieść wrażenie, że PiSowi bardzo zależy, żeby polskie rolnictwo zniszczyć, albo conajmniej cofnąć w rozwoju. Zamieszania kadrowe w agencjach ministerstwa rolnictwa, epidemia ASF, idiotyczna ustawa „o ochronie ziemi”, skandale wokół stadniny w Janowie - to wszystko pokazuje, że PiS nie tylko nie ma pomysłu na polskie rolnictwo, ale wręcz jest w stanie zmarnować dorobek całego pokolenia ciężko pracujących polskich rolników.

  • W 2015 r., gdy rząd PO-PSL oddawał władzę, ognisk epidemii pomoru świń było kilka. Do dziś znaleziono stokilkadziesiąt ognisk ASF u świń i ponad dwa tysiące u dzików! To rząd PiS-u ponosi odpowiedzialność za to, że epidemia ASF rozszerza się. Ona jest jest dziś największym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Ważą się losy ponad 200 tysięcy gospodarstw w Polsce, hodowli 11 milionów sztuk trzody chlewnej i całego przetwórstwa mięsnego, a w konsekwencji – kondycji polskiej gospodarki. Dziś jesteśmy na drodze do upadku hodowli trzody chlewnej w Polsce. PiS pokazał, że zupełnie sobie z tym nie radzi. My udowodniliśmy, że umiemy epidemię ASF powstrzymać.

  • Przede wszystkim trzeba koniecznie naprawić to, co zostało zepsute w ciągu ostatnich kilku lat. Przede wszystkim trzeba przywrócić rolnikom prawo dysponowania ich ziemią. Innym, ale także istotnym problemem polskiego rolnika, jest rozdęta biurokracja i ciągłe mnożenie kontroli i organów kontrolnych. I to również chcemy zmienić.

  • Platforma Obywatelska w swoim programie dla rolnictwa zakłada stworzenie Funduszu Klęskowego dla Wsi i Rolnictwa. Rolnik musi mieć gwarancję, że w przypadku klęsk żywiołowych, epidemii, lub coraz szczęście zdarzających się problemów spowodowanych zmianami klimatycznymi i anomaliami pogodowymi, państwo poda mu rękę i zrekompensuje straty. Takim przypadkiem jest też wspomniana wcześniej epidemia ASF.

  • Platforma zawsze dążyła do wzmacniania głosu mieszkańców przy decyzjach dotyczących finansowania rozwoju ich wsi. Temu służy jeden z flagowych projektów PO, jakim jest maksymalne wzmacnianie funduszy sołeckich.

  • Pieniądze to nie wszystko. PO chce znacznie usprawnić system doradztwa rolniczego. Doradztwo rolnicze nie może koncentrować się wyłącznie na wypełnianiu wniosków o dotacje, ale powinno pomagać i współpracować z rolnikami także w kwestiach produkcyjnych i technologicznych. Aby tak się stało, trzeba zwiększyć uposażenia i usprawnić system awansu doradców, a także dać im możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

  • W tym celu tworzymy program „Aktywne Ośrodki Kultury“. Taki ośrodek – albo przynajmniej świetlica „Centrum Aktywności Wielskiej“ – powinien działać wkrótce w każdej wsi. W takich miejscach opłacany przez samorząd animator będzie organizował wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. W tych ośrodkach będą również prowadzone rozmaite szkolenia – np. komputerowe – a także będą tam działać lokalne kluby seniora.

  • Chcemy także uruchomić program Aktywne Orliki, które dziś z różnych względów są zamykane „po szkole”. My chcemy je otworzyć także w godzinach popołudniowych, by służyły nie tylko dzieciom i młodzieży szkolnej, ale także aktywizacji sportowej całej wiejskiej społeczności. To samo będzie dotyczyć również boisk przyszkolnych i sal gimnastycznych.

  • Ludzie będą uciekali ze wsi wtedy, kiedy będzie ona ich więzieniem. Jeśli sprawimy, że zmniejszy się dystans między wsią a miastem, jeśli ludzie na wsi będą mieli blisko do tego wszystkiego, co oferuje miasto, wówczas przestaną uciekać. A tego dystansu nie mierzy się już dziś w kilometrach, ale w jakości transportu i dróg, łączących wieś z ośrodkami miejskimi. Dzieci i młodzież ze wsi muszą mieć łatwiejszy dojazd do miejskich szkół, ludzie mieszkający na wsi muszą mieć łatwiejszy dostęp do znajdujących się w miastach placówek służby zdrowia, urzędów, ale też kin, teatrów, basenów i sal sportowych. Dlatego bardzo ważnym elementem programu PO jest dalsza szybka rozbudowa dróg lokalnych i inwestycje w transport publiczny.

  • Polscy rolnicy produkują coraz częściej wysokiej jakości produkty, szczególnie należy dostrzec tu tradycyjną regionalną żywność, spełniającą często bardzo rygorystyczne ekologiczne normy. Jedno, co trzeba zrobić, to pomóc im te produkty wypromować na rynku ogólnopolskim, a może także za granicą. Chcemy wspierać też lokalne tradycje i pomagać w promocji lokalnej kultury także tej niematerialnej (działalność kół gospodyń wiejskich).

  • Samorządy wojewódzkie będą dedykowały specjalne budżety na dofinansowanie szczególnie tych inicjatyw, które bazują na lokalnej kulturze i tradycji. Mówimy tu w szczególności o produkcji regionalnej żywności, przetwórstwie spożywczym, a także wsparciu lokalnych producentów w sprzedaży bezpośredniej. Będziemy zatem budować nowoczesne targowiska – estetyczne, wygodne, spełniające najwyższe normy higieniczne, wyposażone w szereg udogodnień, takich, jak np. miejsca parkingowe dla sprzedawców i klientów, a wszytko to w atrakcyjnych lokalizacjach.

  • I znów odpowiedzią na to są samorządowe programy np. program budowy kanalizacji w każdej gminie. Ale także Samorządowe Programy Mieszkaniowe. Będziemy też ze szczebla samorządów wojewódzkich udzielać finansowego wsparcia Ochotniczym Strażom Pożarnym. Stworzymy także Inkubator Przedsiębiorczości Wiejskiej – finansowany regionalnie fundusz, wspierający powstawanie na obszarach wiejskich firm świadczących rozmaite usługi dla rolników; np. agencji księgowych itp.

  • Oczywiście; ale jednocześnie są to nieco inne problemy, niż te z którymi spotykamy się w miastach. Dlatego Platforma przygotowała ustawę: „sołectwo nowych możliwości“. Ustawa ta przede wszystkim podnosi rangę sołectw, wyposażając je w nowe narzędzia do zmniejszania dysproporcji rozwojowych. Sołectwa będą mogły opracowywać i wdrażać programy społeczne i gospodarcze dotyczące infrastruktury, wzmacniania lokalnej gospodarki, pielęgnacji tożsamości kulturowej, promocji tradycji, a także podnoszenia kwalifikacji i kompetencji lokalnej społeczności.

  • Na przedsięwzięcia rozwojowe sołectwa będą mogły pozyskiwać środki z ofiarności publicznej, darowizn, spadków, zapisów, zewnętrznych dotacji oraz otrzymywać dotacje z budżetu gminy. Dla ułatwienia realizacji zadań sołectwa zostaną wyposażone w możliwość prowadzenia rachunku bankowego. Fundusz sołecki będą obowiązkowo tworzyć wszystkie gminy. Fundusz będzie większy o przychody z mienia przekazanego sołectwu do zarządzania, a dzielenie środków miedzy sołectwa stanie się bardziej elastyczne. Sołtys otrzyma status ustawowego reprezentanta sołectwa i uzyska prawo do wynagrodzenia za wykonywanie na rzecz gminy pracy niezwiązanej z pełnieniem funkcji. Ponadto sołtys i członkowie rady sołeckiej otrzymają zwrot kosztów podróży służbowych związanych z pełnieniem funkcji oraz podnoszeniem wiedzy i kompetencji.