Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014

02 czerwiec 2014

Poprzednia Następna
a a

57,6 mln zł przeznaczono w 2014 r. na projekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w konkursie FIO 2014. Właśnie rozstrzygnięto trzy priorytety. Wsparcie otrzymają 792 projekty.

Realizacja Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Tegoroczny program ma cztery priorytety merytoryczne. Najwyżej finansowany, kwotą 30 mln zł, jest priorytet „Aktywne społeczeństwo”. Projekty realizowane w jego ramach powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. W tym roku dofinansowanie w tym zakresie otrzymają 532 oferty organizacji. Najwięcej z nich (76) jest z województwa małopolskiego. W dalszej kolejności znalazło się województwo mazowieckie (73 projekty) oraz dolnośląskie i lubelskie (po 47 projektów).
 
Priorytet „Aktywni obywatele”, na który przeznaczono 12 mln zł, przyczyni się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. W jego ramach dofinansowanie otrzyma 180 ofert organizacji, najwięcej (34) w województwie mazowieckim. W dalszej kolejności znalazło się województwo małopolskie (26 projektów) i dolnośląskie (23 projekty). „Małe inicjatywy”, z kwotą 10,2 mln zł, pomogą realizować oddolne inicjatywy. W ramach tego priorytetu wyłoniono 17 operatorów regionalnych, którzy będą zobowiązani do dalszej dystrybucji środków na obszarze swojego województwa. „Silne organizacje pozarządowe”, dysponując sumą 5,4 mln zł, wesprą potencjał działających organizacji obywatelskich. Dofinansowanych w tym priorytecie będzie 80 ofert organizacji (2 oferty w Komponencie Działań Sytemowych), najwięcej 18 z województwa mazowieckiego. W dalszej kolejności znalazło się województwo małopolskie (15 projektów) i dolnośląskie (8 projektów).
 
W konkursie mogły wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie złożyło 4211 organizacji. Najwięcej, 3400 organizacji, zgłosiło się do priorytetu 2.
 
Dotacje wynoszą od 10 do 100 tys. zł na rok. Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 3 lata. Wyjątkiem jest Komponent Działań Systemowych w priorytecie 4, w ramach którego oferenci mogą otrzymać dotacje od 20 tys. do 500 tys. zł na realizację projektów dwuletnich. Wysokość dotacji w ramach pierwszego priorytetu uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie, do którego kierowane jest wsparcie. Województwa: małopolskie, wielkopolskie, śląskie i mazowieckie otrzymają po 2 900 000 zł, najmniejsze zaś, takie jak opolskie czy lubuskie - po 1 189 000 zł. W Komponencie Działań Systemowych oferenci mogli ubiegać się o dotacje od 20 tys. do 500 tys. zł na projekty dwuletnie.
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano w 2005 r. W 2008 r. utworzono na ten cel rezerwę budżetową. Od 2009 r. FIO działa jako Program Operacyjny. W latach 2005–2013 w ramach FIO złożono blisko 27 tysięcy ofert, ponad 6 tysięcy najlepszych projektów uzyskało dofinansowanie, a łącznie na dotacje przeznaczono ponad 440 mln zł.
 W ubiegłym roku rozdysponowano ponad 42,5 mln zł na 527 projektów. Zdecydowaną większość podmiotów, które otrzymały pieniądze to stowarzyszenia (391). W dalszej kolejności znalazły się fundacje (131) oraz inne podmioty (26). Największe dotacje otrzymały: województwo mazowieckie (prawie 7,5 mln), małopolskie (6,3 mln) oraz dolnośląskie (ok. 4,5 mln).
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W 2013 roku przyjęto Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i wyniesie 57,6 mln zł rocznie. Łączna suma dotacji to  403,2 mln zł.

Źródło:mpips.gov.pl

POwrót do Ważne tematy