Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Deklaracja Styczniowa

Poprzednia Następna
a a

DEKLARACJA STYCZNIOWA

 

My, Obywatelki i Obywatele, działający w demokratycznych partiach, organizacjach i stowarzyszeniach, zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich starań, by równość kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, społecznym i zawodowym stała się wreszcie faktem.

 

By ten cel urzeczywistnić, zobowiązujemy się do:

1. Natychmiastowej realizacji polityki antyprzemocowej, zapisanej w „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, którą Polska ratyfikowała w 2015 roku. Obejmuje ona działania profilaktyczne, ochronę ofiar przemocy i skuteczne ściganie sprawców. Zwalczanie przemocy - fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej – wymaga szkoleń pracowników policji, prokuratury i sądownictwa oraz dalszych prac legislacyjnych. Podniesiemy bezpieczeństwo przez nieuchronność kar dla przestępców seksualnych.

2. Skutecznej egzekucji alimentów. Dziecko ma dwoje rodziców odpowiedzialnych za jego wychowanie i utrzymanie.

3. Rozszerzenia profilaktyki zdrowotnej, refundacji szczepień HPV, przywrócenia wysokiego standardu opieki dla kobiet w ciąży oraz okołoporodowej. Przywrócimy wsparcie finansowe państwa w pokonywaniu bezdzietności, w tym in vitro.

4. Wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach oraz dostępnej i refundowanej antykoncepcji. Przywrócimy antykoncepcję awaryjną dostępną bez recepty i uporządkujemy sposób korzystania z klauzuli sumienia.

5. Zapewnienia instrumentów i środków finansowych potrzebnych, by godzić rodzinę z pracą: żłobków, przedszkoli, domów opieki dla seniorów, w tym domów opieki dziennej, świetlic edukacyjnych oraz elastycznego czasu i organizacji pracy.

6. Wsparcia partnerskiego modelu rodziny i sprawiedliwego podziału ról w opiece nad dziećmi, promując urlopy ojcowskie i gwarantując 2 miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego wyłącznie dla ojców.

7. Wprowadzenia programów edukacji w szkołach uwzględniających prawa człowieka, prawa obywatelskie, w tym prawa kobiet, mniejszości religijnych i etnicznych, niepełnosprawnych, osób LGBT, oraz aktywnego uczestnictwa szkół w przeciwdziałaniu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do równego traktowania to rdzeń europejskich wartości i polskiej Konstytucji.

8. Ograniczania luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami poprzez zwalczanie stereotypów, przejrzystość systemów wynagrodzeń, likwidację barier w awansie oraz wsparcie kobiet na rynku pracy, w tym w sektorach wysokopłatnych.

9. Zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nie przejdą na emeryturę, celem zachęcenia ich do dłuższej aktywności zawodowej.

10. Wsparcia udziału kobiet na stanowiskach decyzyjnych, poprzez wprowadzenie mechanizmów równowagi płci w zarządach spółek skarbu państwa i komunalnych.

 

Powołamy ministra ds. równego traktowania oraz urzędy pełnomocnika ds. równego traktowania w samorządach.

By zrealizować te cele, potrzebne jest przywrócenie demokratycznego, europejskiego kursu polskiej polityki oraz szerokie porozumienie wszystkich sił i formacji, dla których prawa i wolności kobiet i mężczyzn są fundamentem demokracji.

Zwracamy się do wszystkich sił politycznych i społecznych o podjęcie współpracy, by równość stała się jednym z priorytetów polskiej polityki.

Powrót do Aktualności